Sundays:
12p-1:15p Vinyasa @Yoga Refuge
2:30p-4p Vinyasa @Yoga Bhoga

Mondays:
7:15p-8:30p Hatha Flow @Yoga Refuge

Tuesdays:
12-1p Vinyasa @Yoga Bhoga
4p-5:00p Vinyasa Flow @People’s Yoga on NE Killingsworth

Thursdays:
12:00-1:00p vinyasa @Yoga Bhoga
4p-5:00p Vinyasa Flow @People’s Yoga on NE Killingsworth