Sundays:
12p-1:15p Vinyasa @Yoga Refuge
3p-4:15p Vinyasa @Yoga Bhoga

Tuesdays:
12-1p Vinyasa @Yoga Bhoga
7p-8p Slow Flow @Thrive Yoga (Oregon City)

Thursdays:
12:00-1:00p Vinyasa @Yoga Bhoga